Obchodné podmienky stránky www.bodymas.sk

SÚBORY COOKIES

Správca osobných údajov ako prevádzkovateľ webovej stránky www.bodymas.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
základné funkčnosti webových stránok.
Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok.Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenie a zmluvné strany.

Účelom uvedených obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností oboch zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho.

Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom služby (online cvičenia) ponúkaného na internetovej stránke www.bodymas.sk je :

Juraj Volf-BodyMas, so sídlom v Námestove, Ul. Slnečná 162/17, 029 01 Námestovo,  zapísaný na OÚ v Námestove, pod č. živ.registra 560-16239. Email: info@bodymas.sk, mobil: +421-0905-866-497, IČO:46249567, DIČ:1076621953, IČ DPH: SK1076621953, platca DPH.

Kupujúcim je každý návštevník stránky, ktorý vytvoril záväznú objednávku.

Kupujúcim môže byť fyzická, ako aj právnická osoba, ktorá používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a nie v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa Občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o ochrane spotreniteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

( 102/2014 Z.z).
Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky Obchodným zákonníkom (513/1991 Z.z.), všetky v platnom znení.

Nakupovanie služby na internetovej stránke www.bodymas.sk sa môže uskutočniť len  za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.  

2. Objednávka

Kupujúci objednáva služby predávajúceho prostredníctvom stránky www.bodymas.sk formou objednávky pomocou emailu cez emailovú adresu info@bodymas.sk.

Pri každej objednávke kupujúci uvádza meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu; u fyzickej a právnickej osoby aj IČO, DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH, obchodný názov firmy, miesto a sídlo podnikania, názov služby, popis služby, dátum vystavenia objednávky, aktuálnu cenu a spôsob úhrady podľa aktuálnej ponuky.

Kompletná objednávka vystavená prostredníctvom emailovej správy všetky tieto podmienky automaticky spĺňa.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných služieb.

Odoslanie objednávky zo strany kupujúceho sa rozumie ako zaslanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. .

Po odoslaní objednávky je kupujúcemu automaticky generovaný informačný email o tom, že predávajúcemu bola objednávka doručená na ďalšie spracovanie. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy.

Potvrdenie objednávky predávajúci doručí kupujúcemu čo najskôr, spravidla do 24-48 hodín od jej prijatia (v pracovné dni) a to mailom na mailovú adresu, z ktorej bola zaslaná objednávka. Na rovnakú emailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
Kópiu Obchodných podmienok vrátane reklamačných podmienok, spolu so vzorovým formulárom na odstúpenie od zmuvy dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia prijatej objednávky na zadanú emailovú adresu.

Od momentu uzavretia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzavretú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, pokiaľ zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 3. Služba a cena služby

Službou sú všetky produkty, ktoré majú znaky služby zverejnené na stránke www.bodymas.sk , ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).

Cena služby je uvedená v mene EUR, vrátane príslušnej sadzby DPH. Sme platci DPH.

Ceny uvedené pri jednotlivých položkách služieb v ponuke stránky www.bodymas.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Kúpna cena služby je kupujúcemu vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
Konečná cena uvádzaná v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky.

Faktúru zasielame v elektronickej forme mailom po objednaní služby.

4.Spôsoby úhrady - platobné podmienky

Ponúkame Vám nasledovné množnosti platieb na území Slovenskej rebubliky:

Prevodom/vkladom na účet predávajúceho – bezhotovostná platba na náš účet: PRIMA Banka 4016891002 / 5600 - IBAN: SK5156000000 004016891002.
Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum úhrady  považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Ako variabilný symbol uveďte vždy číslo objednávky, ktoré Vám vygeneruje náš systém a zobrazí Vám ho spoločne s objednávkou.

Vyhradzujeme si právo vyžadovať platbu vopred bankovým prevodom.

5.Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

Kupujúci môže objednávku stornovať kedykoľvek. Storno objednávky nám prosím zašlite elektronicky mailom na adresu: info@bodymas.sk.

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od objednania služby a to bez udania dôvodu.

Storno podmienky uvedené v bode 5 týchto OP sa uplatňujú po uplynutí 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci zaslať predávajúcemu v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči ( USB, CD, DVD a pod. ) na kontaktnú adresu, uvedenú v kontaktoch alebo emailom na adrese info@bodymas.sk, príp. môže použiť aj FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY zrevejnený na stránke www.bodymas.sk.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bude predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie od zmluvy musí musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii služby, kúpno-predajnej zmluvy, spotrebiteľa a predávajúceho.

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy doručiť alebo odoslať predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. doklad o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu prevodom na jeho účet všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

5.1. V prípade stornovania objednanej služby aspoň 1 deň pred začatím služby (online cvičenia) má predávajúci nárok požadovať od objenávateľa 30% z ceny služby (t.j. 30% z hodnoty poplatku za službu).

5.2. Stornovaním služby 24h pred dohodnutým časom zahájenia služby má predávajúci nárok požadovať od kupujúceho 100% poplatok za službu.

5.3. V prípade zrušenia dohodnutej služby zo strany predávajúceho, má kupujúci nárok na vrátenie plnej sumy poplatku za službu do 14 dní od zrušenia služby.

 6.Reklamačné podmienky

6.1. V prípade ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada zo strany predávajúceho, ktorá sa dá odstrániť, má kupujúci nárok na opätovné prevedenie služby v náhradnom termíne bez ďalších poplatkov.

6.2. Kupujúci môže reklamovať len technické prevedenie služby, ktoré je na strane predávajúceho. Predávajúci je povinný v takomto prípade závadu odstrániť, alebo vrátiť plnú sumu za službu.

6.3. Zmluvné strany týchto VOP sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti ss týmito VOP budú prednostne riešiť na základe vzájomnej zmierlivej dohody.