Ochrana osobných údajov stránky www.bodymas.sk
 

Prevádzkovateľ web stránky www.bodymas.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle "Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Juraj Volf – BodyMas, so sídlom Slnečná 162/17, 029 01 Námestovo, IČO 46249567, DIČ 1076621953, IČ DPH SK1076621953
(ďalej len „poskytovateľ služby“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko
e-mailovú adresu
Ďalej sú správcami Vašich údajov spoločnosti:

Facebook Inc.

MioWeb s.r.o.
Kampelíkova 35/20
602 00 Brno

IČ: 07458002
DIČ: CZ07458002
Spisová značka: C 108259 vedená u Krajského soudu v Brně

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@bodymas.sk

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre účely poskytnutia služby a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a poskytovateľom služby dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie  - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Posskytovateľ služby spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je objednávka služby a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe, mailom na emailovú adresu . Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne.

 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 Máte právo:

kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese: info@bodymas.sk
vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
požadovať od správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
vyžiadať si od správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
požadovať od správcu vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 

Juraj Volf-BodyMas

Slnečná 162/17

029 01  Námestovo

IČO 46249567

DIČ 1076621953

IČ DPH SK1076621953

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.